Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

ANBI-Beschikking
De RPV-Roermond e.o. heeft bij de belastingdienst een zogenaamde ANBI-beschikking aangevraagd. ANBI staat voor: “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Aan instellingen die voor deze beschikking, vanwege hun doelstellingen, in aanmerking komen, kunnen onder voordelige fiscale voorwaarden donaties, legaten en dergelijke worden geschonken.
Om voor een dergelijk besluit van de fiscus in aanmerking te komen moet een aantal gegevens op de website worden geplaatst. Onze vereniging verstrekt so wie so aan leden en subsidiegevers alle noodzakelijke en gewenste openheid.
Ten behoeve van de belastingdienst publiceren wij hieronder de door hem vereiste informatie. Het kan daarom voorkomen, dat u hieronder gegevens aantreft die u ook elders op website terugvindt.
Verenigings- en contactgegevens.
Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. (verkorte naam: RPV Roermond e.o.), statutair gevestigd te Roermond, Bergerweg 63A 6063 BP Vlodrop. Naast bovenstaand postadres is de vereniging ook bereikbaar onder telefoonnummer: 06-44058215 of e-mail: secretariaat@rpv-roermond.nl IBAN: NL44 RABO 0184 1263 12 Ingeschreven in het handelsregister bij de Kvk onder nummer: 40175738. Fiscaal- of RSIN-nummer: 803023649.
Bestuur: samenstelling, namen en beloningsbeleid.
Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders verwijzen wij naar het blad: “Het Bestuur” elders op deze website. Bestuurders ontvangen honorarium noch enige een andere financiële tegemoetkoming, anders dan een vergoeding voor werkelijk ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten.
Doelstelling.
De doelstelling van de vereniging valt af te leiden uit artikel 2 van haar statuten.