Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

ANBI-Beschikking
De RPV-Roermond e.o. heeft vanaf 01-01-2016 bij de belastingdienst een zogenaamde ANBI-beschikking. ANBI staat voor: “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Aan instellingen met deze beschikking, kunnen onder voordelige fiscale voorwaarden donaties, legaten en dergelijke worden geschonken.
Ten behoeve van de belastingdienst publiceren wij hieronder de door hem vereiste informatie. Het kan daarom voorkomen, dat u hieronder gegevens aantreft die u ook elders op website terugvindt.
Verenigings- en contactgegevens.
Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. (verkorte naam: RPV Roermond e.o.), statutair gevestigd te Roermond, Bergerweg 63A 6063 BP Vlodrop. Naast bovenstaand postadres is de vereniging ook bereikbaar onder telefoonnummer: 06-44058215 of e-mail: secretariaat@rpv-roermond.nl IBAN: NL44 RABO 0184 1263 12 Ingeschreven in het handelsregister bij de Kvk onder nummer: 40175738. Fiscaal- of RSIN-nummer: 803023649.
Bestuur: samenstelling, namen en beloningsbeleid.
Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders verwijzen wij naar het onderdeel: “Het Bestuur” elders op deze website. Bestuurders ontvangen noch honorarium noch enige een andere financiële tegemoetkoming, anders dan een vergoeding voor werkelijk ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten.
Doelstelling.
De doelstelling van de vereniging valt af te leiden uit artikel 2 van haar statuten.