Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. is gebaseerd op het doel van de vereniging, zoals dat vermeld staat in artikel 2, de leden a tot en met g van haar Statuten.
Concreet bestaan onze activiteiten en daarmee het beleidsplan als uitvoering van onze doelstellingen jaarlijks uit het onderstaande.
· Het, zo nodig, in overleg en samenwerking met het Reumafonds in Amsterdam, het Laurentius ziekenhuis in Roermond en medepatiëntenverenigingen, organiseren van belangenbehartiging en informatievoorziening ten behoeve van de leden/patiënten, zowel in zijn algemeenheid als individueel.
· Het informeren van deze instanties over de problemen, ervaringen en successen van onze leden.
· Het regelen van tenminste twee voorlichtingsbijeenkomsten per jaar, het verstrekken van persoonlijke adviezen en het uitgeven van een gedrukt kwartaalblad en een digitale nieuwsbrief die ook minimaal vier maal per jaar verschijnt.
· Het organiseren van wekelijks professionele therapie in extra verwarmd water en het enkele malen per jaar bezoeken van een thermaalbad.
· Het ten behoeve van de sociale contacten houden van een jaarlijkse feestavond, maandelijkse recreatiemiddagen en enkele wandeltochten per jaar.
· Verder het initiëren van gespreksbijeenkomsten en onderhouden van contacten met individuele leden/patiënten.