Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel (conform statuten artikel 1):

a. het organiseren van belangenbehartiging van de eigen leden en van personen
met een reumatische aandoening in het algemeen;
b. het bevorderen van de activering van personen met een reumatische aandoening
door henzelf en ten behoeve van elkaar;
c. het regelmatig houden van bijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge
contacten en het onderhouden van contact met hun aan huis of elders gebonden
leden;
d. het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van individuele personen met een
reumatische aandoening en hun mondigheid in relatie tot personen en instanties
van de diensten van wie men gebruik maakt of die om andere redenen voor hen
van belang zijn;
e. het – waar nodig en op verzoek van de betrokkene – bevorderen van (onderlinge)
hulpverlening en van het doen geven van psychosociale begeleiding;
f. het verzamelen en doorgeven van zo veel mogelijk informatie en voorlichting;
g. het organiseren van andere door haar leden gewenste activiteiten die tot het
bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of
hun statuten.