Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Reglement Hydrotherapie

Reglement voor deelname aan de hydrotherapie van de Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.


1.  Deelname aan de hydrotherapiegroepen is alleen mogelijk als men lid is van de Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. (RPV – R).

2.  Het overleggen van een reumaverklaring van een arts/specialist of reumaconsulent is noodzakelijk.

3.  Het is slechts mogelijk om aan de hydrotherapie deel te nemen, indien men zelfstandig, of met behulp van een begeleider, het bad in en uit kan en men zich zelfstandig, of met een begeleider, kan aan- en uitkleden en douchen.  

4.  De bijdrage voor de hydrotherapie dient op de 1e werkdag van het kwartaal betaald te worden. Oftewel op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het betreffende jaar.

5.  Betaling gebeurt bij voorkeur via automatische incasso, nadat hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De incasso geschiedt in de regel binnen één week vóór, of op de eerste dag van het kwartaal.

6.  Indien men geen automatische incasso wenst af te geven dient twee weken vóór aanvang van het nieuwe kwartaal het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt naar het IBAN- nummer : NL44 RABO 0184 1263 12 van de Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. Bij betaling dient men het lidmaatschapsnummer te vermelden en de plaats (Horn of Roermond) waar men hydrotherapie heeft.
Als iemand meerdere malen in de week deelneemt aan de hydrotherapie moet er apart per groep worden betaald.

7.   Indien deelnemers niet tijdig betalen, ontvangen zij één herinnering .Mocht na het verstrijken van de aanmaningstermijn het bedrag niet binnen zijn op de rekening van de RPV-R, dan wordt men uitgeschreven als deelnemer aan de hydrotherapie. De bijdrage over het betreffende kwartaal blijft men verschuldigd.

8.  De bijdragen voor de hydrotherapie worden vastgesteld door het bestuur. Wijzigingen van deze bijdragen worden schriftelijk, via het verenigingsblad of via een mailing, kenbaar gemaakt aan de deelnemers. Wijzigingen van de bijdragen gaan niet eerder in dan bij aanvang van het nieuwe kwartaal.

9.  Wanneer er vanwege een calamiteit geen hydrotherapie kan worden gegeven aan een bepaalde groep, wordt achteraf de te veel betaalde bijdrage teruggestort aan de desbetreffende deelnemers.

10.Namens het bestuur beslist de algemene contactpersoon van de hydrotherapie-groepen in samenspraak met de nieuwe deelnemer in welke groep hij/zij wordt ingedeeld.

11.Is plaatsing in een gewenste groep niet direct mogelijk omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt dan wordt de persoon op de wachtlijst geplaatst voor deze groep.

12.Elke hydrogroep kiest uit zijn midden een contactpersoon, die de aanwezigheidslijsten bijhoudt en de relatie met de algemene contactpersoon en het bestuur onderhoudt.

13.Als er klachten zijn over de hydrotherapie dienen deze doorgegeven te worden aan de contactpersoon van de groep of aan de algemene contactpersoon van de hydrotherapie.

14.Het is niet mogelijk gemiste hydrotherapie op een andere dag/tijdstip in te halen.

15.De data waarop wegens vakantie, feestdagen of andere redenen geen hydrotherapie kan plaatsvinden, worden door het bestuur in overleg met de betreffende locaties vastgesteld. De data worden geplaatst in het verenigingsblad en op de website.

16.Personen die niet naar de hydrotherapie kunnen komen dienen zich af te melden bij de contactpersoon van zijn/haar groep. De namen en gegevens van de contactpersonen worden kenbaar gemaakt aan de leden. 

17.Als men langdurig afwezig is bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, dient men dit door te geven bij de contactpersoon van zijn/haar groep. Als de plaats in de groep moet worden vrijgehouden dient de bijdrage gewoon doorbetaald te worden. 

18.Afmelden van deelname aan de hydrotherapie, kan per maand geschieden en dient schriftelijk te gebeuren bij de algemene contactpersoon van de hydro-therapie of bij het secretariaat van de vereniging. De betalingsverplichting eindigt, tenzij om een latere datum wordt verzocht, op het einde van de maand, volgende op die, waarin de schriftelijke afmelding is ontvangen.

19.Bij misbruik of storend gedrag zal de desbetreffende deelnemer hierop door de algemeen contactpersoon aangesproken worden. Indien er geen verandering komt in het gedrag kan het bestuur beslissen de betreffende deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan de hydrotherapie.

20.Het is toegestaan om vijf minuten vóór de aanvang van de hydrotherapie het bad, gelijktijdig met de voorgaande groep, in te gaan, op voorwaarde, dat die groep op geen enkele wijze gehinderd wordt. 

21.Een keer per jaar, in januari, wordt via de contactpersonen van de hydrotherapiegroepen, aan alle leden die in het jaar daaraan voorafgaand hydrotherapie hebben gevolgd, hiervoor een rekening verstrekt.

22.Deelname aan de hydrotherapie vindt plaats op eigen risico.

23.Omtrent onderwerpen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur.


Aldus vastgesteld, gehoord het overleg met de contactpersonen hydrotherapie van 25 februari 2015, in de bestuursvergadering van 11 maart 2015.


Bestuur Reumapatiëntenvereniging e.o.  


De heer H. Vrinds, secretaris           De heer H. Langeweg, vicevoorzitter