Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

PRIVACY REGLEMENT RPV
Privacyverklaring
Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Reumapatiënten Vereniging Roermond en omstreken (RPV).
De RPV respecteert en beschermt de privacy van haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website. De RPV spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven.
Dit reglement wordt ter goedkeuring aangeboden op de Algemene Leden Vergadering van 2019.
Reumapatiëntenvereniging Roermond
Verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging.
Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging.
U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via het secretariaat De inzage procedure is vastgelegd in een regeling die u kunt vinden op onze website.
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.
Website
Persoonsgegevens die u via de website opgeeft, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven. Naast registratie voor onze website hebben wij ook een gescheiden registratie voor onze leden en financiële administratie.
Toegang tot de website registratie is voorbehouden aan het bestuur en de webmaster.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.
Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailings aangegeven methode (opt-out).
Lidmaatschap
Door lid te worden, gaat u akkoord met het privacyreglement.
Activiteiten
Door deelname aan de activiteiten, gaat u akkoord met het nemen van foto’s van de activiteiten en de plaatsing daarvan in het Roer Om, De Leuning en of op de besloten facebook pagina van de RPV. Het maken van foto’s in het zwembad en in de sauna is niet toegestaan.
Onvoorzien
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen van het reglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2018, onder voorbehoud van de goedkeuring op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.